پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۲۰

محسن فخری زاده اسرار آمیزترین فرد ایران در قاب دوربین!

تصویر
  محسن فخری زاده! فردی که نام او را میتوان در بسیاری از گزارش های مربوط به برنامه توسعه سلاح های هسته ای ایران دید اما خودش را هرگز!. شاید او را میتوان اسرار آمیزترین فرد پشت پرده برنامه هسته ای ایران دانست. اما ظاهرا شانس به ما رو کرده است و ما در نهایت توانستیم به فیلمی از مخفی ترین فرد هسته ای ایران ، محسن فخری زاده، مرد پشت پرده برنامه سلا ح های هسته ای ایران که در سال 2003 متوقف شد دست پیدا کنیم. اگرچه این احتمال در سطح بالا وجود دارد که این شخص کماکان در پی شروع مجدد فعالیت های قبلی و جدید باشد که بر پایه آن ایران مدام تهدید به ترک پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ای ( .(NPT   در این مقاله توانسته ایم برای اولین بار در یک وب سایت عمومی بر اساس اطلاعات دریافتی ویدئو و عکسهایی از محسن فخری زاده را قرار دهیم. این فیلم در سال 2019   تهیه شده است و محسن فخری زاده در زمان دیدار آیت الله خامنه ای با اعضای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در بین این جمع دیده می شود. اگرچه تشخیص این شخص پشت پرده برنامه سلاح های هسته ای ایران در داخل جمع به راحتی نیست اما براساس اطلاعات واصله، توانستیم